สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนแสลมวิทยา

Salamwitaya School

บุคลากรนายมานัด ไชยแก้ว

รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลมวิทยา
โทรศัพท์ : 0843676264
อีเมล : -

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวบุญลอย มูลน้อย

ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวศรัญญา ทนันไชย

ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


ภาษาไทย


นางสาวทิพย์หทัย ไชยวังสิงห์

ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวพิรุณรัตน์ ขอนดอก

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


ปฐมวัย


นางเนตรนุช เพชรพิสุทธิ์สกุล

ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


โรงเรียนแสลมวิทยา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนแสลมวิทยา